Vandværket / Bestyrelsen

Bestyrelsen

efter konstitueringen 12. april 2023  Klik for en A4oversigt på dette link:

Bestyrelsen
§ 10 i Vedtægten:
Vandværkets bestyrelse består af mindst 5 og højest 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2-3 og 3-4 medlemmer.
Herudover vælges hvert år 1 – 4 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 2 måneder efter afholdt generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50 % af bestyrelsener til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Vandværkets revisorer vælges for et år ad gangen.
 
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
Genvej til  Forside
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com