Vandværket / Historik

Historik

  • 20190205: Den årlige vandafregning har nu kørt siden 1.november og viser sig til årsopgørelsen i 2020, den 1. marts.
Historikken:
2012 Dåstrup Vandværk har fået nyt isoleret tag i november.

2013-15:Udskiftning af forbrugsmålerne hos forbrugerne igang i 2013, fortsættes i 2014 og afsluttes i 2015. Så er der fjernaflæsning på alle målere i 2015. HUSK at du stadig skal følge dit forbrug løbende, d.v.s. aflæse måleren min. hver måned.

16apr2014: El-tavler og automatik for råvand, befordring, udpumpning og filterskyl er taget ned og erstattet af een ny el-tavle, opdelt i huslys og produktionsstrøm samt en Bluecontrol automatiktavle til styring af indvinding, filtrering og udpumpning af vand. Eneste gene, var at trykket i uge 15 (mandag 0830-torsdag 2030) var lidt lavere end vi sædvanligvis kan levere.
 
Juni 2014: Bestyrelsen arbejder på at beskrive den nye ringforbindelse fra Byvejen via Birkede Brovej til Møllevej i Birkede. Derefter skal indhentes tilbud på leverancen og så skal det aftales med lodsejerne og gennemføres efter høst.

Oktober 2014 - Ringforbindelsen fra Svingomhuset til Møllevej udføres. Der bliver mulighed for at tage vandprøve og skylle ud i en ny brønd på Møllevej. Sektionsventiler, som lukker for den nye forbindelse ved Svingomhuset og ved Møllevej samt nye ventiler på Svenstrupvejen hhv Søster Svenstrup Byvej gør det muligt at levere vand til de fleste forbrugere, ved brud på Søster Svenstrup Byvej eller andre steder.

Oktober 2015 - Ny ledning i Byvejen fra nr. 14 til nr. 1 med forlængelse til Lærkestien og afbrydelse af gammel ledning fra Byvejen 14 til Lærkevænget samt udskiftning af en antal spindeler på sektionsventiler rundt i området og en ny prøvehane til vandanalyser.
 
Sommer 2016 - iltning ændret fra iltningstårn/reaktionstank til diffusere med kontrolleret lufttilførsel udført juni måned.

2017 vi følger udviklingen i brud, rundt om i vores 25 km forsyningsledningsnet. Når behov opstår vil vi tage stilling til udskiftning af forsyningsledningerne. Med ringforbindelsen syd om Birkede Brovej kan vi levere vand til de fleste forbrugere, selvom vi bliver nødt til at lukke og udskifte / reparere på SøSvenstrup Byvej.
 
Det 5årlige kontrolbesøg i rentvandstankene blev gennemført, medens vi ventede på at hullet i tanken blev hærdet, købte vi vand i Viby, som uheldigvis havde et nedbrud mandag morgen, så meget lidt vand i kortere tid.
Vi har sat en måler op udenfor Dåstrup som tæller alt forbrug udenfor byen.
Vi har etableret stik så vi kan sætte en nødgenerator op udendørs, hvis el-forsyningen skulle svigte.
 
2018:
Fortsætter arbejdet med at finde og reparere hulller i ledningsnettet.
Vi har fået ny udgave af vores styresystem (SRO), Blue Control 7000 med video kører nu.
Kontakt os: Driftleder: Jørn 2967 9182. - CVRnr 32598951. Sekretær:  | daastrupvand.sekr@gmail.com